Διαφημιση

header

Relaxation vibes - Δονήσεις χαλάρωσης

Relaxation-vibes


Α­πό τα βά­θη του χρό­νου, Σα­μά­νοι θε­ρα­πευ­τές, φι­λό­σο­φοι, μου­σι­κοί και ιερείς, πί­στευαν πως η δύ­να­μη του ή­χου και της μου­σι­κής γε­νι­κό­τε­ρα, μπο­ρού­σε να φέ­ρει σε αρ­μο­νί­α το σώ­μα και το μυα­λό του αν­θρώ­που.

Εί­ναι δυ­να­τό έ­να ε­ξω­τε­ρι­κό ε­ρέ­θι­σμα με μια συ­γκε­κρι­μέ­νη συ­χνό­τη­τα να συντο­νί­σει τον ε­γκέ­φα­λο, πα­ρα­σύ­ρο­ντάς τον α­πό μί­α κα­τά­στα­ση που ή­δη βρί­σκε­ται σε κά­ποια άλ­λη. Ε­άν έ­να ά­το­μο που είναι σε στά­διο ε­πα­γρύ­πνη­σης δε­χτεί έ­να ε­ρέ­θι­σμα α­πό μί­α συ­χνό­τη­τα, για κά­ποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα, τό­τε η συ­χνό­τη­τα του ε­γκε­φά­λου του εί­ναι πι­θα­νό να αλ­λά­ξει προς το εφαρ­μο­σμέ­νο ε­ρέ­θι­σμα, με α­πο­τέ­λε­σμα να βρε­θεί σε στά­διο χα­λά­ρω­σης.

Όταν η κα­τά­στα­ση του ε­γκέ­φα­λου εί­ναι πλη­σιέ­στε­ρη προς αυ­τό το ε­ρέ­θι­σμα, τό­τε η συ­χνό­τη­τα συ­ντο­νι­σμού εί­ναι πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή. 

 

Post a Comment